Školné na základných umeleckých školách

Pretože štúdium na základných umeleckých školách je činnosťou záujmovou, platia žiaci školné.

Školné sa platí do 10. dňa v mesiaci, možno ho však platiť aj na dlhšie časové obdobie.

Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní školné sa nevracia. Školné sa vráti, ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne, alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.

Školné je možné uhradiť viacerými spôsobmi:

Na č.účtu IBAN SK25 1100 0000 0026 2409 8471

v hotovosti svojmu učiteľovi, alebo na ekonomickom oddelení/Okružná č.2/.

Pri všetkých platbách na účet uveďte:
Variabilný symbol rodné číslo žiaka, konštantný symbol 0308,správu pre adresáta uviesť priezvisko učiteľa.

Všeobecné záväzné nariadenie

Róbert Tatár zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom na Okružnej ulici č. 2 v Banskej Bystrici, vydáva odškolského roka 2016/2017, zmenu v školnom :

Všeobecné záväzné nariadenie o úprave školného od 1. júla 2016 nasledovne:

Poplatky školné

individuálne vyuč. skupinové vyučovanie
Zápisné 15,00 €  na celý školský rok 15,00 €  na celý školský rok
Prípravné štúdium 15,00 €  mesačne 15,00 €  mesačne
Základné štúdium 20,00 €  mesačne 16,00 €  mesačne
Štúdium pre dospelých študenti od 19 do 25 rokov 20,00 €  mesačne 18,00 €  mesačne
Štúdium pre dospelých zárobkovo činní 60,00 €  mesačne 28,00 €  mesačne