Róbert Tatár DiS. art – hudobný odbor, akordeón

Študoval na konzervatóriu v Žiline. Ako pedagóg pôsobil v Novej Dubnici, Banskej Bystrici, kde bol riaditeľom Základnej umeleckej školy. Venuje sa aranžovaniu skladieb pre orchester, zbor, upravuje ľudové piesne pre detský a zmiešaný zbor. Pôsobil tiež ako dirigent Katedrálneho speváckeho zboru a speváckeho zboru Geronimo. So zbormi absolvoval koncertné zájazdy v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nórsku, Taliansku, Holandsku a Francúzku. Je držiteľom pochvalných a čestných uznaní MŠ SR.


Eleonóra Tatárová DiS. art – hudobný odbor, klavír

Štúdium ukončila na konzervatóriu v Bratislave. Ako pedagóg hry na klavír pôsobila v ZUŠ v Banskej Bystrici. Za prácu korepetítora dostala niekoľko ocenení v rámci súťaži základných umeleckých škôl. Niekoľko rokov koncertne pôsobila v rámci Slovenska a nahrávala v Slovenskom rozhlase.


Mgr. Ján Gonda – hudobný odbor, akordeón, keyboard, hudobná náuka

Vyštudoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Dlhší čas pôsobil ako profesionálny hudobník v krajinách západnej Európy a USA. Ako pedagóg pôsobil v umeleckých školách v Brusne a Valaskej. Venuje sa tiež úprave a aranžovaniu skladieb. Príležitostne hráva na rôznych podujatiach.


Mgr. Igor Fudra – hudobný odbor, gitara

Hrať na gitare začal v Ľudovej škole umenia v Banskej Bystrici. Ďalšie hudobné vzdelanie získal na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Od 14. rokov pôsobil ako sólový gitarista v rôznych rockových formáciach / Galaxia, Hematit, Aeroplane /. V roku 2016 ukončil Hudobnú a umeleckú akadémiu J. Albrechta v odbore jazzová gitara. Napriek tomu zostal verný elektrickej gitare, pričom sa žánrovo pohybuje predovšetkým v oblasti rockovej hudby.


Martina Cillerová DiS. art – hudobný odbor, zobcová flauta, priečna flauta

Hru na flaute vyštudovala na konzervatóriu v Žiline, absolvovala tiež Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici. Zúčastnila sa rôznych kurzov napr. majstrovský kurz vo flautovej triede prof. V. Brunnera. Je členkou orchestra Štátnej opery, kde pôsobí na pozícii prvej flauty. Ako pedagóg pôsobila tiež v ZUŠ vo Zvolene.


Beata Bieliková DiS. art – hudobný odbor, husle

Učiteľka hry na husliach má ukončené Konzervatórium v Žiline. Je členkou Štátnej Opery v Banskej Bystrici, kde v rokoch 1996 až 2006 vykonávala funkciu koncertného majstra. Má bohatú umeleckú, orchestrálnu a pedagogickú prax, ako pedagóg pôsobila na UMB a Konzervatóriu v Banskej Bystrici.


Oľga Hricová DiS. art – hudobný odbor, keyboard, akordeón

Svoje štúdium ukončila na Konzervatóriu v Bratislave. Ako hudobný pedagóg pracuje roky a počas svojho pôsobenia získala so žiakmi mnoho ocenení. Pracovala v celoštátnej komisii pri tvorbe učebných osnov pre ZUŠ a je autorkou učebníc: „Abeceda akordeonistu“ a „Hudobný zošítok pre žiakov PŠ ZUŠ“. So žiakmi pracuje na rozvíjaní tvorivých schopností a základov improvizácie.


Katarína Takáčová DiS. art – hudobný odbor, klavír

Absolvovala konzervatórium v Košiciach. Ako učiteľka hry na klavír a korepetítorka pôsobila v Humennom a v Banskej Bystrici. Jej žiaci úspešne vystupovali na rôznych súťažiach a kultúrnych akciách.


Mgr. Natália Novotná literárno dramatický odbor

Štúdium ukončila na PF VPJŠ v Prešove odbor pedagogika a občianska náuka. Odbor tvorivá dramatika ukončila na PF UMB v Banskej Bystrici. Ako pedagóg pôsobí tiež v Žiari nad Hronom. Pracuje ako členka poradného zboru pre detské divadlo pri Národnom osvetovom centre v Bratislave. Pod jej vedením sa žiaci úspešne zúčastňujú celoslovenských súťaží v oblasti detského divadla, poézie, pantomímy a prednesových súťaží.


Júlia Čupková DiS. art – hudobný odbor, klavír

Ukončila gymnázium v Banskej Bystrici a Konzervatórium v Košiciach. Ako pedagóg hry na klavír pôsobila v ZUŠ Spišská Belá, ZUŠ Spišská Stará Ves a v ZUŠ Štrba.


Mgr. art Daniela Szeghö – hudobný odbor, violončelo

Hru na violončelo študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V štátnej opere v Banskej Bystrici pôsobí na poste koncertný majster violončiel. Vyučuje na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici.


Jozef Úradník DiS. art – hudobný odbor, dychové a bicie nástroje

Študoval hru na hoboj na Konzervatóriu v Žiline. Bol členom dychového kvinteta Šimona Jurovského a členom orchestra v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Toho času je členom Vojenskej hudby Banská Bystrica.


Mgr. Miroslav Nohejl – výtvarný odbor

Pôsobil ako grafický výtvarník, reštaurátor historického nábytku a umelecký kováč. Pracoval niekoľko rokov ako učiteľ  v ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici, kde jeho žiaci získavali popredné ocenenia na výtvarných súťažiach. Na našej škole vyučuje kresbu, maľbu a keramiku.  Venuje sa žiakom prípravného štúdia, základného štúdia ako aj žiakom štúdia pre dospelých. Úspešne pripravuje žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania formou individuálnej prípravy orientovanej na požiadavky prijímacieho konania vybraného odboru štúdia. Vyštudoval učiteľstvo výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.


Mgr. Jana Smutná – výtvarný odbor, fotografia

Vyštudovala odbor učiteľstvo výtvarného umenia a histórie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobila na ZUŠ v Bratislave a na SŠUV v Kremnici. Venuje sa fotografii, maľbe, keramike a knižnej ilustrácii. Pracuje so žiakmi prípravného štúdia, základného štúdia a tiež štúdia pre dospelých. Pripravuje žiakov na prijímacie pohovory, zapája ich do súťaží, kde získavajú ocenenia. Vyučuje predmety kresba, maľba, grafika, dekoračná činnosť, modelovanie a fotografia. Fotografii sa venuje aktívne ako portrétny fotograf ⇒ http://janiephotography.sk/

email – smutna.jana1@gmail.com


Mgr. Rastislav Miklošík – hudobný odbor

Hudobné vzdelanie dosiahol na Katedre hudby FHV UMB v Banskej Bystrici. Popri gitare sa aktívne venuje aj hre na kontrabas v rôznych hudobných zoskupeniach.


Mgr. art Alžbeta Trgová ArtD – hudobný odbor, spev

Ako koncertná umelkyňa spolupracovala so Symfonickým orchestrom Jána Cikkera, Štátnou filharmóniou Košice, s Trávničkovým kvartetom, so Štátnym komorným orchestrom Žilina, s nemeckým komorným orchestrom z Coburgu Die flotten Geister a i. Vystupovala v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Rusku a na Cypre a pravidelne sa zúčastňuje koncertných turné sólistov Štátnej opery v Japonsku. Venuje sa aj operetnému spevu.


Mgr. Renáta Kapustová – hudobný odbor

Od detstva sa zaujímala o hudbu, hrala na klavíri a spievala vo viacerých speváckych zboroch. Vďaka podpore hudobníckej rodiny sa rozhodla pre štúdium hudobnej výchovy. Vyštudovala na Fakulte humanitných vied UMB v BB odbor anglický jazyk a hudobná výchova. Momentálne vyučuje hudobnú náuku a klavír


Mgr. art. Monika Kytková – hudobný odbor

Má ukončenú Akadémiu umení v Banskej Bystrici kde vyštudovala hru na viole. Je členkou orchestra štátnej opery. Účinkovala v rôznych telesách pôsobí v hnutí eRko zaujíma sa o zborový spev a liturgickú hudbu.


Milan Stanovčák DiS. art. – hudobný odbor

Má ukončené konzervatórium v Košiciach. Ako pedagóg a korepetítor pôsobí v SZUŠ Vranov nad Topľou a ZUŠ Detva.


 Mgr. Žofia Sochorová PhD. – hudobný odbor , klavír , keyboard


Mgr. art. Xenia Egedová ArtD.

Ukončené štúdium v hre na klavír na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Zúčastnila sa na medzinárodných interpretačných kurzoch v Piešťanoch, Brne. Pôsobí ako odborná asistentka, korepetítorka a pedagóg na Akadémii umení a konzervatóriu v Banskej Bystrici.


Mgr. Miroslava Špiláková – hudobný odbor – hra na klavíri a keyboarde, hudobná náuka


Bc. Tymur Chumachenko – hudobný odbor – bicie nástroje


Mrg.art. Sára Juríková – hudobný odbor zobc. flauta, klarinet, saxofón


Bc. Alena Hermanová – hudobný odbor  husle


Ladislav Porteleki  DiS.art. – hudobný odbor  gitara


Mgr. art. Peter Palaj – hudobný odbor  gitara